Ligj i ri i BE-së për mbrojtjen e të dhënave personale: Europarlamentarët duan të mbrohet privacia e personave LGBT

E Mërkurë, 12 Mars 2014

Sot, Parlamenti Evropian miratoi dy ligje të reja për të reformuar mbrojtjen e të dhënave në Bashkimin Evropian.

Deri më tani, BE-ja e ka rregulluar mbrojtjen e të dhënave nëpërmjet një direktive të vitit 1995, të papërshtatur mirë me gjithëpraninë moderne të të dhënave personale. Komisioni Evropian propozoi një kornizë të re të BE-së në formën e dy teksteve ligjore: një udhëzim dhe një rregullore.

Parlamenti Evropian miratoi disa ndryshime në këto dy propozime. Ato përfshijnë masa për mbrojtjen e informacionit privat në lidhje me orientimin seksual dhe identitetin gjinor të personave.

Eurodeputetët specifikuan se "përpunimi i të dhënave personale, duke zbuluar racën apo origjinën etnike, mendimet politike, fenë ose bindjet filozofike, orientimin seksual apo identitetin gjinor [...] duhet të ndalohen" (neni 9 i rregullores). Janë parashikuar edhe përjashtime të ngushta.

Rregullat e reja të miratuara sot shtojnë profilizimin, për shembull klasifikimin e individëve në bazë të karakteristikave të tyre personale, "duhet të ndalohet" kur ai "ka efektin e diskriminimit kundër individëve në bazë të racës apo origjinës etnike, mendimit politik, fesë apo besimeve, anëtarësisë në sindikata, orientimit seksual ose identitetit gjinor " (neni 20 në rregullore).

Jan Albrecht, EuroDeputet, anëtar i LGBT Intergroup dhe autor i rezolutës së miratuar sot, ka reaguar si më poshtë: "Karta e të Drejtave Themelore në mënyrë të qartë përcakton të drejtën e individëve për të patur të dhënat e tyre personale të mbrojtura, dhe kjo rregullore e re garanton pikërisht këtë gjë."

"Është e një rëndësie të veçantë që individët të mos shohin karakteristikat e tyre personale të përdorura kundër vullnetit të tyre - duke përfshirë edhe orientimin seksual e identitetin gjinor."

Sirpa Pietikäinen EuroDeputet, Zv.President i LGBT Intergroup dhe zëdhënës i ALDE në këtë rezolutë, shtoi: "Unë jam jashtëzakonisht i lumtur që këto rregulla të reja në mënyrë eksplicite përmendin orientimin seksual dhe identitetin gjinor. Qeveritë kombëtare tani duhet të ndjekin shembullin e Parlamentit, dhe të tregojnë se sa i vlerësojnë të dhënat personale të qytetarëve të tyre. "

Këshilli i Bashkimit Evropian, duke mbledhur 28 qeveritë kombëtare të BE-së, duhet tani të miratojë ndryshimet e veta tek propozimet.

Mbështetësit Dhe Partnerët